28 دسامبر 2018

نیکولو ماکیاولی و سیاستمدار خوب

کلیسا تکفیرش کرد و کتابهایش ممنوع شد اما تا امروز بسیاری سیاستمداران به ویژه در غرب رسما و علنا مرید او هستند. این ویدیو روایتی است از اندیشه او.