11 مارس 2019

ارسطو و اندیشه اعتدال

برای قرنها در غرب واژگان "استاد" و "فیلسوف" صرفا نامهای دیگری بودند برای ارسطو. این ویدیو از مدرسه زندگی آلن دوباتن به نظرات او درباره اعتدال، هنر، دوستی و فن بیان می‌پردازد.
error: Content is protected !!