26 ژانویه 2019

جان بالبی دلبستگی‌های اضطرابی و اجتنابی

جان بالبی سه گونه دلبستگی تعریف کرد: دلبستگی‌های خاطر جمع و مطمئن، دلبستگی‌های اجتنابی و دلبستگی‌های اضطرابی. این ویدیوبه نظریه دلبستگی‌ها می‌پردازد. ترجمه نوشین مجلسی
26 ژانویه 2019

ملانی کلاین روانکاوی کودکان

آیا کودکان را می‌توان روانکاوی کرد؟ وقتی بچه‌ها در خواب و خیال فرو می‌روند و به نقطه‌ای خیره می‌شوند، به چه چیزی فکر می‌کنند؟ رابطه با والدین چطور شخصیت بزرگسالی فرد را شکل می‌دهد؟ پاسخ و بحث دربارۀ این پرسشها را در این ویدیوی مدرسه زندگی آلن دوباتن پیدا می‌کنید.
26 ژانویه 2019

آنا فروید و مکانیزمهای دفاع روانی

آنا فروید و مکانیزمهای دفاع روانی این ویدیو از مدرسه زندگی آلن دوباتن به نظرات آنا فروید دختر زیگموند فروید روانکاو مشهور درباره مکانیزمهای دفاع روانی می‌پردازد. لینک موسسه THE SCHOOL OF LIFE ترجمه دکتر بهراد برمایه‌ور
error: Content is protected !!