01 جولای 2022

ردپای کربنی تعدیل جمعیت نجات اقلیمی

در این پادکست توضیح می‌دهیم چرا اندیشه کاهش جمعیت به قصد نجات اقلیمی الزاما راهگشا نیست و به این منظور مفهوم اکولوژیک ردپای کربن را بررسی می کنیم.
25 مارس 2022

چرخه زندگی یک تیشرت

این ویدیو چرخه زندگی یک تی‌شرت ساده را از کاشت گیاه پنبه تا پوشیدن و دور انداختن نشان می‌دهد.
error: Content is protected !!