01 جولای 2022

ردپای کربنی تعدیل جمعیت نجات اقلیمی

در این پادکست توضیح می‌دهیم چرا اندیشه کاهش جمعیت به قصد نجات اقلیمی الزاما راهگشا نیست و به این منظور مفهوم اکولوژیک ردپای کربن را بررسی می کنیم.
error: Content is protected !!