16 دسامبر 2018

درباره دیوانسالاری-بوروکراسی

همه ما از بوروکراسی و تشریفات دست‌و‌پا‌گیر اداری فراری هستیم اما این ویدیو از زاویه‌ای دیگر به دیوانسالاری و فلسفه وجودی آن می‌پردازد.