21 دسامبر 2018

بخت و اقبال و شانس

این ویدیو بررسی می کند که اعتقاد به شانس و بخت و اقبال هنوز در روزگار ما جایگاهی دارد یا خیر؟ و این باور چه تاثیری در برخورد ما با شکست و پیروزی دارد؟
error: Content is protected !!