26 ژانویه 2019

آنا فروید و مکانیزمهای دفاع روانی

آنا فروید و مکانیزمهای دفاع روانی این ویدیو از مدرسه زندگی آلن دوباتن به نظرات آنا فروید دختر زیگموند فروید روانکاو مشهور درباره مکانیزمهای دفاع روانی می‌پردازد. لینک موسسه THE SCHOOL OF LIFE ترجمه دکتر بهراد برمایه‌ور
error: Content is protected !!